Vi som jobbar på Nordbro

Vi gör allt för att våra kunder ska vara nöjda med det arbete som vi utför.

Juridik

Sara Nilsson
VD
Aff. jur. mag. och civ. ek.

Som medgrundare av Nordbro är det med stolthet jag i dag intar rollen som VD. I dag är det främst lednings- och personalfrågor samt kontakter med våra samarbetspartners som fyller mina arbetsdagar. Jag har arbetat inom de flesta affärsjuridiska rättsområdena, men är främst inriktad mot entreprenadrätten. Bolagsrätt och skatterätt tillhör också mina specialområden.

sara.nilsson@nordbro.com
Klara Östberg
Chefsjurist
Jur. kand.

När det uppkommer tvist med koppling till hästägande eller hästsport är sannolikheten stor att det är mig du får tala med och – vid behov – får som ditt ombud. I övrigt har jag ofta hand om mål gällande varuköp, skadestånd och entreprenader. Då och då biträder jag som extra ombud i processer. Som chefsjurist håller jag dessutom i handledning och är med i ledningsgruppen.

klara.ostberg@nordbro.com
Kajsa Roos
Vice VD
Jur. kand.

Större entreprenadavtal mellan företag är ett specialområde för min del, både i rollen som rådgivare och som ombud. Annars är det alla typer av entreprenader och köprättsliga frågor och tvister som hamnar på mitt bord, samt en del fastighetsrättsliga och bolagsrättsliga ärenden. Ibland går jag även in som extra ombud i processer. Som Vice VD är jag en del av ledningsgruppen och håller även i handledning.

kajsa.roos@nordbro.com
Ilan Sadé
Senior rådgivare
Jur. kand.

Jag har jobbat inom ganska många rättsområden och har därför en förhållandevis stor bredd inom affärsjuridiken, men sannolikheten är särskilt stor att du hamnar hos mig om ditt ärende gäller arbetsrätt, miljörätt, fastighet, offentlig upphandling eller transporträtt. Som senior rådgivare har jag även uppgifter som rör handledning och utbildning, samt ingår i ledningsgruppen.

ilan.sade@nordbro.com
Jacob Cronholm
(Föräldraledig)
Jur. kand.

Du kopplas ofta till mig om du har frågor om fastighetsjuridik, i synnerhet hyres-, bostadsrätts- och arrendefrågor, som utgör mitt främsta specialområde. I dessa ärenden processar jag såväl i allmän domstol som i hyres- och arrendenämnd. Därutöver har jag självfallet hand om en hel del entreprenadrättsliga tvister och allmänna förmögenhetsrättsliga frågor.

jacob.cronholm@nordbro.com
Linn Tennman
(Föräldraledig)
Aff. jur. mag.

När du har frågor som rör bolagsrätt, avtalsrätt och IT-rätt hjälper jag dig gärna med råd eller biträde. Under min tid här på Nordbro har jag även under en längre tid varit en del av familjerättsgruppen, vilket innebär att jag ofta kopplas in när frågor eller tvister uppkommer inom det området. Därutöver ligger även immaterialrätt och allmän köprätt mig varmt om hjärtat.

linn.tennman@nordbro.com
Sanna Hilvéus
LL.M.

Utöver entreprenadrätt arbetar jag främst med allmän köprätt och hjälper dig med råd eller biträde i familjerättsliga ärenden. I övrigt har jag ett stort hästintresse och har varit en del av ungdomslandslaget i dressyr, varför jag gärna biträder dig i diverse juridiska spörsmål gällande hästar.

sanna.hilveus@nordbro.com
Maria Sigurdardottir
LL.M.

Vid sidan av den allmänna köprätten och entreprenadrätten hjälper jag ofta våra kunder i arbetsrättsliga frågor och biträder vid tvister. Skatterätt är ett annat område där jag ger råd och biträder kunder, framför allt vad gäller moms.

maria.sigurdardottir@nordbro.com
Karin Langlois
(Föräldraledig)
Aff. jur. mag.

När du har funderingar kring olika typer av ärenden hos förvaltningsmyndigheter är chansen stor att du hamnar hos mig. Jag arbetar också särskilt med skatterättsliga frågor och ärenden som rör moms och bolagsrätt. Utöver entreprenadrätt och allmän köprätt hjälper jag dig även med råd och biträde inom fastighetsrättens område, särskilt vid hyresrättsliga tvister.

karin.langlois@nordbro.com
Carl Lindblom
LL.M.

Om du behöver hjälp med entreprenadrättsliga frågor har du kommit till rätt person. Jag biträder våra kunder i tvister som rör såväl konsumententreprenader som kommersiella entreprenader. Utöver mitt specialistområde tar jag även köprättsliga uppdrag, såväl i form av rådgivning som ombud i processer.

carl.lindblom@nordbro.com
Martina Vivlund
LL.M.

Som jurist på Nordbro tillhör jag bland annat familjerättsgruppen, vilket innebär att du kan komma att få tala med mig om du ringer in angående testamente eller äktenskapsförord eller om du vill få hjälp med en bodelning. Jag har jag även ett stort intresse för immaterialrätt och biträder dig gärna inom detta område. Vid sidan om det biträder jag även i tvister inom entreprenadrätt och allmän köprätt.

martina.vivlund@nordbro.com
Simon Grünfeld
LL.M.

Vid sidan av entreprenadrätten och den allmänna köprätten är jag verksam inom Nordbros fastighetsgrupp. Inom fastighetsgruppen jobbar jag även med frågor som rör bostadsrättsformen. I samtliga av mina områden biträder jag i tvister.

simon.grunfeld@nordbro.com
Sebastian Noculak Nilsson
LL.M.

Har du frågor relaterade till entreprenadrätt kan du vända dig till mig. Jag arbetar med kommersiell tvistelösning och har bred erfarenhet inom det processrättsliga området. Vid sidan av entreprenadrätten är jag verksam inom Nordbros fastighetsgrupp, bolagsgrupp och familjerättsgrupp där jag hjälper dig med råd eller biträde i fastighetsrättsliga, bolagsrättsliga och familjerättsliga ärenden.

sebastian.noculak.nilsson@nordbro.com
Hanna Nilsson
LL.M.

På Nordbro hjälper jag framförallt våra kunder med frågor som rör arbetsrätt, obeståndsrätt och offentlig upphandling. Även frågor gällande den summariska processen utanför Sveriges gränser samt regler om lagval och rätt land för drivande av process hamnar ofta på mitt bord. I övrigt hjälper jag som många andra av våra jurister gärna till med råd och biträde när det gäller tvister av köprättslig och avtalsrättslig karaktär.

hanna.nilsson@nordbro.com
Björn Anefur
Jur. kand. och Juris masterexamen i europeisk handelsrätt

Behöver du hjälp med skatterättsliga frågor hjälper jag dig gärna med råd och biträde. Jag har ett särskilt intresse för spörsmål som rör moms och skatteprocesser. Därutöver ingår jag i Nordbros bolagsgrupp samt är behjälplig inom allmän köprätt och entreprenadrätt.

bjorn.anefur@nordbro.com
Hanna Stjernström
Assistent
Mina dagliga uppgifter berör främst de administrativa delarna av den summariska processen. Jag sköter registreringar och pappershantering för att byråns dagliga arbete ska flyta på så effektivt som möjligt.

hanna.stjernstrom@nordbro.com

Juridik – Växjö

Hillevi Ottosson
Chefsjurist Växjö
Aff. jur. mag.

Entreprenader av alla de slag faller inom mitt område. Ibland är jag med och jobbar förebyggande med upphandling och avtalstecknande, men oftast kopplas jag in när tvist har uppstått eller när en offentlig upphandling inte gått rätt till. Förutom entreprenadjuridiken ägnar jag mig gärna åt allmän köprätt och fastighetsrätt. Handledning och medverkan i ledningsgruppen är en del av mina uppgifter som chefsjurist.

hillevi.ottosson@nordbro.com
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.

Mitt specialområde är offentlig upphandling, både i rollen som rådgivare och som ombud vid ansökningar om överprövning. Vid sidan om LOU ägnar jag mig gärna åt entreprenadjuridik, allmän köprätt och arbetsrätt. Jag är även behjälplig i allmänna förvaltningsrättsliga spörsmål.

maria.thorstensson@nordbro.com
Caroline Åhslund
LL.M.

Entreprenadrätt, arbetsrätt och allmän köprätt är de rättsområden vilka jag jobbar mest med. Därutöver ägnar jag mig gärna åt sakrätt och offentlig upphandling. Jag biträder i processer i domstol och vid särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

caroline.ahslund@nordbro.com

Inkasso

Cecilia Söderling
Inkassohandläggare
Jur. kand.

Som jurist på inkassoavdelningen hjälper jag till genom att driva in pengar på obetalda fakturor, men även genom att föra konkursprocesser, förhandla fram lösningar i förenklade tvistemål och svara på sakrättsliga frågor. Naturligtvis kan jag också ge svar på alla dina frågor om Kronofogden och processen där.

cecilia.soderling@nordbro.com
Emma Eldrup
Inkassohandläggare
Jur. kand.

Som inkasso- och obeståndsjurist är det indrivning av betalningar som är mitt främsta arbetsområde, men även hantering av de mindre tvistemålen på ett effektivt sätt. Det blir mycket kontakter med våra kunder och alla betalningsskyldiga som ringer in för frågor, avbetalningsplaner o s v.

emma.eldrup@nordbro.com
Maria Warner
Inkassohandläggare
Ekonomie kandidat – handelsrätt

Mina arbetsuppgifter berör främst obeståndsrätten och den summariska processen för indrivning av skulder. Jag har dagligen kontakt med fordringsägare, gäldenärer, Kronofogden med flera, där jag hjälper till med amorteringsplaner, kontrollerar individers betalförmåga och utför arbete kring delgivning.

maria.warner@nordbro.com
Beata Malmgren
Inkassohandläggare
Som inkassohandläggare hanterar jag våra kunders obetalda fakturor och indrivningen av betalningarna, vilket innebär mycket kontakt med fordringsägare, gäldenärer och Kronofogden. Jag hjälper bland annat till med uppläggning av amorteringsplaner och ger information om gäldenärers betalförmåga.

beata.malmgren@nordbro.com
Elena Nikoo
Inkassohandläggare
Fil. kand. i företagsekonomi

Som inkassohandläggare och ombud har jag regelbunden kontakt med kunder och gäldenärer. Med mig kan du diskutera amorteringsplaner, frågor kring inkasso och Kronofogdens summariska process för indrivning av skulder.

elena.nikoo@nordbro.com
Veronika Johansson
Inkassohandläggare
jur. kand.

Mina arbetsuppgifter som inkasso- och obeståndsjurist består främst av att hjälpa våra kunder med indrivning av skulder såväl inom som utom Sveriges gränser. Jag hanterar dagligen frågor från kunder och gäldenärer kring den summariska processen och jag arbetar även med delgivningsärenden.

veronika.johansson@nordbro.com
Paulina Lehtonen
(Föräldraledig)
Mina arbetsuppgifter berör främst obeståndsrätten och den summariska processen för indrivning av skulder. Jag sitter också på ekonomiavdelningen där jag bland annat har hand om Nordbros fakturering.

paulina.lehtonen@nordbro.com
Jonna Billing
Inkassohandläggare
Paralegal

Som inkassohandläggare hjälper jag våra kunder att driva in obetalda fordringar genom den summariska processen. Jag bistår även med preskriptionsavbrytande åtgärder och det administrativa arbetet vid en gäldenärs eventuella konkurs.

jonna.billing@nordbro.com
Louise Tensetti
Inkassohandläggare
Master i affärsjuridik

Som inkasso- och obeståndsjurist är det indrivning av betalningar som är mitt primära arbetsområde. Jag behandlar dagligen frågor från såväl borgenärer som gäldenärer avseende den summariska processen. Jag hjälper även till med utredning av gäldenärers betalförmåga och hantering av eventuella amorteringsplaner.

louise.tensetti@nordbro.com
Emma Wigg
Inkassohandläggare
Paralegal

Som inkassohandläggare arbetar jag med den summariska processen för indrivning av fordringar inklusive delgivningar, men även hantering av de mindre tvistemålen. Det innebär mycket kontakter med fordringsägare och gäldenärer. Jag sitter även på Nordbros ekonomiavdelning, då främst avseende fakturering.

emma.wigg@nordbro.com
Sofia Eggeling
Inkassohandläggare
Paralegal

Mina arbetsuppgifter som inkassohandläggare består av att hjälpa våra kunder att driva in sina fordringar genom den summariska processen. Jag bistår även med preskriptionsavbrytande åtgärder samt administrerar eventuella bestridanden av fordringar.

sofia.eggeling@nordbro.com
Lisa Nielsen
Inkassohandläggare
Paralegal

Som inkassohandläggare är mitt primära arbetsområde att hjälpa våra kunder med indrivning av skulder i såväl Sverige som utomlands. Jag hanterar dagligen frågor som rör den summariska processen. Därutöver hjälper jag även våra kunder med det administrativa arbetet för det fall en gäldenär försätts i konkurs.

lisa.nielsen@nordbro.com

Säljare

Jan Thomsen
Styrelseledamot och strateg
Jag är stolt medgrundare av Nordbro och ingår i bolagets ledning, vilket främst innebär arbetsuppgifter som har att göra med styrning och planering. Med min bakgrund som säljare leder jag även vår säljavdelning. Strategiska frågor och vidareutveckling av Nordbros verksamhet står högt på min dagordning.

jan.thomsen@nordbro.com
Gustav Hedlund
Säljare
Jag har sålt in Nordbros företagspaket till nya kunder från det att bolaget var nybildat och har varit med på skutan sedan dess. Telefonsamtal med potentiella kunder och ingående av nya avtal är mina främsta arbetsuppgifter, men det blir förstås också ett och annat samtal med gamla kunder som vi har en långvarig kundrelation med.

gustav.hedlund@nordbro.com
Mats Johansson
Säljare
Försäljning av Nordbros tjänst till nya företagskunder är där jag har mitt fokus. Jag har varit med sedan bolaget var nytt och har sett det växa och utvecklas. Även kontakter med de kunder vi har och dagliga samtal med juristerna för att matcha kundens behov med rätt jurist utgör delar av min arbetsdag.

mats.johansson@nordbro.com
Hans Fogelberg
Säljare
Mitt specialområde utöver försäljning är kundvård. Jag har mycket kontakt med våra befintliga kunder för att höra vad de har för önskemål och behov. Detta innebär också att det blir mycket uppföljande kontakter med juristerna för vidare hantering. Jag har även hand om bokningar av våra kurser.

hans.fogelberg@nordbro.com

Ekonomi

Ariel Lai
Ekonom
Jag ansvarar för Nordbros ekonomiavdelning där jag hanterar löpande bokföring, avstämningar, bokslut, personalfrågor av ekonomisk natur, fakturering och kundfrågor som följer därav. Därutöver arbetar jag med uppföljning och budgetering tillsammans med bolagets ledning.

wing.yin.lai@nordbro.com