Krav på personalliggare även i byggbranschen

Riksdagen beslutade i slutet av december förra året att det skulle införas krav på att föra s.k. personalliggare på byggarbetsplatser. Bestämmelserna infördes i skatteförfarandelagen (2011:1244) och gäller från och med den 1 januari 2016. Motsvarande krav på att föra personalliggare gäller sen tidigare inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen. Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna sägs vara att minska omfattningen av svart arbetskraft samt främja en sundare konkurrens. Kraven innebär en allmänt ökad kontroll av vilka som vistas på byggarbetsplatser och därmed kan det även tänkas att personalliggaren kan få betydelse som bevismedel vid händelse av tvist.

Kravet på att föra personalliggare gäller inte om byggherren är en konsument. Från kravet att föra personalliggare undantas även byggverksamhet där den sammanlagda kostnaden på byggarbetsplatsen inte kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp. Det kan här noteras att det rör sig om den sammanlagda kostnaden på byggarbetsplatsen, varför reglerna äger tillämpning även på mindre entreprenader inom en större entreprenad. Frågan kan emellertid väckas vad gäller vilka krav som kan ställas på en entreprenör i en delad entreprenad, då t.ex. tilläggsarbeten i någon annans entreprenad kan medföra att den sammanlagda kostnaden på byggarbetsplatsen kan tänkas överstiga fyra prisbasbelopp.

Bestämmelserna innebär skyldigheter både för entreprenörer och byggherrar. Innan någon byggverksamhet påbörjas ska byggherren lämna in en anmälan till Skatteverket. Det åvilar även byggherren att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Skyldigheten att föra personalliggare upphör när byggarbetena avslutas. När byggverksamheten avslutas ska byggherren också lämna meddelande härom till Skatteverket. Men om entreprenören senare har att avhjälpa fel i entreprenaden äger dock bestämmelserna återigen tillämpning.

Entreprenören har att löpande dokumentera uppgifter om vilka personer som vistas på byggarbetsplatsen och under vilka tidpunkter. Uppgifter om personer som bara under kortare tider lassar eller lossar material, hjälpmedel och varor behöver dock inte dokumenteras i personalliggaren.

Skatteverket ska kunna utföra oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och personalliggaren måste då finnas tillgänglig. Om kraven inte uppfylls kan Skatteverket ta ut kontrollavgifter. Beloppen varier beroende på förseelse men exempelvis kan nämnas att kontrollavgiften uppgår till 10 000 kr per kontrolltillfälle för det fall personalliggaren inte är tillgänglig eller innehåller brister. För personer som är verksamma på byggarbetsplatsen men som inte finns upptagna i personalliggaren utgår ytterligare kontrollavgift om 2 000 kr per person.