Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar

Det har nu gått ett halvår sedan den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar trädde i kraft. Entreprenörsansvaret innebär att en entreprenör inom bygg- eller anläggningsbranschen kan bli skyldig att betala löner till en underentreprenörs anställda. Arbetstagarens löneanspråk kan även göras gällande gentemot huvudentreprenören som är högst upp i avtalskedjan.

Lagen är fortfarande förknippad med en del frågor och feltolkningar som förhoppningsvis klarnar allteftersom lagen tillämpas. Jag har stött på motparter som har hävdat rätt att innehålla säkerhet för ett eventuellt lönefordringsansvar och underentreprenörer som har försökt att använda lagen som ett påtryckningsmedel för att huvudentreprenören ska betala ut innehållet belopp. Rätt till säkerhet för lönefordringarna ska dock regleras via avtal. Ett problematiskt scenario är när en huvudentreprenör håller inne ett avtalat belopp som säkerhet för eventuella fel, men tvingas betala löner motsvarande det innehållna beloppet för att underentreprenören får så pass dålig likviditet av det innehållna beloppet.

Vad bör man tänka på?
Det viktigaste är att man känner till lagstiftningen och vilka skyldigheter man har i egenskap av beställare. Samtliga entreprenörer i avtalskedjan har en så kallad ”informationsskyldighet” vilket innebär en skyldighet att på begäran, av en arbetstagare eller arbetstagarorganisationen som arbetstagaren är medlem i, överlämna namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer avseende övriga entreprenörer till arbetstagaren inom fem helgfria vardagar. En entreprenör som inte lämnar ut informationen kan bli skadeståndsskyldig.

För att undvika tvister är det viktigt att man anlitar seriösa aktörer och även kontrollerar deras ekonomi. Man kan undvika fallgropar genom att avtala om anpassade lyftplaner så att likviditeten hos underentreprenörerna är god under projektets gång. Om situationen uppkommer, att en arbetstagare gör gällande ett löneanspråk, ska man komma ihåg att man i sin tur har regressrätt på kravet gentemot entreprenören som skulle betalat ut lönen. Sådana tvister kan vi hjälpa er med, eller om ni har några andra frågor eller funderingar kring lagstiftningen är ni välkomna att kontakta mig eller mina kollegor på Nordbro.

Carl Lindblom, Jurist