Nordbro Trygg

Under april månad 2019 lanserar Nordbro en beprövad produkt under ett nytt namn. Nordbros Juridiska Företagsanalys har blivit Nordbro Trygg. Med det nya namnet följer också en lite större och bredare kostym.

Att vara företagare är långt ifrån enkelt och att vara småföretagare kan ibland vara riktigt svårt. Förutom att ha styr på själva verksamheten förväntas man som företagare också ha full insyn i och förståelse för alla de lagar, regler och bestämmelser som på olika sätt påverkar verksamheten och ägandet av bolaget. I många fall kan det kännas som en omöjlighet.

Genom Nordbros sammantagna erfarenhet av tvistelösning, i och utanför domstol, har vi identifierat ett antal områden där vi ofta ser juridiska brister hos våra kunder. Brister, som med förhållandevis enkla medel kan rättas till och göra bolaget tryggare och säkrare så att du som företrädare kan fokusera på kärnverksamheten.

Vad är Nordbro Trygg?
Nordbro Trygg är en genomgång av ditt bolags och din privata juridiska situation. Genomgången sker över telefon i två delar, med två av Nordbros jurister och våra slutsatser dokumenteras i skriftform. Vi upplyser dig om vilka behov du har och ger åtgärdsförslag. Du väljer sedan själv om du vill genomföra åtgärderna och i vilken takt.

Din juridiska situation
Vid genomförandet av Nordbro Trygg går vi igenom din privata situation i egenskap av ägare och företrädare för ett bolag. En central del i ägandet av ett bolag är så klart att ägandet är tryggt och förutsebart. Om ditt bolag ägs gemensamt med andra så tittar vi på hur ert aktieägaravtal ser ut och om avtal saknas så diskuterar vi vad som i just ert fall bör regleras i ett avtal. Ett aktieägaravtal ska bland annat ge svar på vad som händer om någon delägare avlider eller skiljer sig, väljer att sluta arbeta, väljer att sälja sina aktier, startar konkurrerande verksamhet, blir långvarigt sjuk eller avslöjar företagshemligheter. Vi diskuterar också generationsskifte och testamente om det kan vara aktuellt eller hur ett äktenskapsförord alternativt ett samboavtal kan påverka din situation. Därutöver går vi även igenom vad du kan reglera genom att skriva en framtidsfullmakt.

Bolagets juridiska situation
Alla bolag har avtal med kunder och leverantörer och de flesta avtal går att förhandla om till det bättre. Vid genomförandet av analysen tittar vi framförallt på risk och om den går att minimera gentemot kund eller flytta över på leverantör. Vi diskuterar också vilka det är ni gör affärer med och om det i sig utgör en risk.

Arbetstvister är mycket kostsamma och omfattas inte av rättsskyddet i företagsförsäkringen. En central del av analysen är därför genomgången av bolagets anställningsavtal och rutiner vad gäller exempelvis övertidsarbete, sjukskrivningar och semester. Andra viktiga delar vid granskningen av ditt bolags juridiska situation är försäkringar och försäkringsvillkor, hyresavtal och andra fastighetsrättsliga spörsmål samt skattefrågor och möjligheten att skydda immateriella rättigheter.

Vill du genomföra Nordbro Trygg?
Om du vill genomföra Nordbro Trygg vänligen kontakta Hans Fogelberg på hans@nordbro.com eller på 040-23 80 70. Priset för Nordbro Trygg är 3 900 kr ex moms.

Hillevi Ottosson, Chefsjurist Växjö

Personligt ansvar för styrelsen i aktiebolag – en snårig möjlighet om din kund inte kan betala

Har ditt företag sålt varor eller utfört arbete åt ett aktiebolag som nu visar sig inte kan betala? Har bolaget kanske till och med försatts i konkurs? En hopplös situation enligt många och möjligheten att få betalt från bolaget kanske i princip är obefintlig. Det finns dock en möjlighet att undersöka om bolagets styrelse personligen är att anse som solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder.

Kortfattat ska styrelsen, enligt reglerna i aktiebolagslagens 25 kap. 13-17§§, agera när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital förbrukats till mer än hälften eller när det vid verkställighet visat sig att bolag saknar tillgångar. Om bolagets styrelse underlåter någon av punkterna i nämnda bestämmelser och/eller inte beslutar om att likvidera bolaget svarar styrelsens ledamöter solidariskt med bolaget för skulder som uppkommer efter tidpunkten för underlåtenheten. Under dessa omständigheter kan man alltså rikta sitt krav mot styrelsen i det bolag som man ingått avtal med.

Från dessa regler finns ett antal undantag vilket kan leda till tvist om huruvida personligt ansvar föreligger eller ej. Om styrelseledamoten till exempel kan visa att denne inte varit försumlig i sin position kan denne gå fri från ansvar. Bevisbördan för att denne inte agerat försumligt ligger hos styrelseledamoten.

Enligt NJA 2014 s. 948 uppstod även frågan om huruvida en styrelseledamot som visserligen varit försumlig och underlåtit att vidta adekvata åtgärder ändå kunde gå fri från ett personligt betalningsansvar då borgenären haft vetskap om underlåtenheten och inte förbehållit sig rätten att göra det solidariska personliga ansvaret gällande. Högsta domstolen kom fram till att man som borgenär i denna situation inte får anses vara särskilt skyddsvärd, eftersom man faktiskt kände till bolagets ekonomiska situation. Det kan därför vara bra att känna till att om man avser att ingå avtal med ett bolag som man vet har ekonomiska bekymmer, så kan vetskapen om detta begränsa möjligheten till att utkräva ett personligt betalningsansvar hos styrelsen.

Sammanfattningsvis så är det inte är helt lätt att avgöra om det föreligger personligt ansvar eller ej. För att fastställa detta krävs oftast en utredning och en genomgång av allt tillgängligt material avseende bolaget. Trots detta kan invändningar göras från styrelsen som kan innebära att de går fria från ansvar. Med detta sagt är det inte en omöjlighet att göra sin fordran gällande gentemot en styrelseledamot och det kan vara en god idé, särskilt när det rör sig om större fordringar, att kontrollera hur möjligheten i just det specifika fallet ser ut.

Har du frågor om personligt ansvar eller vill att vi utreder om det föreligger i ett visst bolag? I så fall kan vi på Nordbro hjälpa dig.

LL.M. Hanna Nilsson