Får en arbetsgivare läsa en arbetstagares e-post?

Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren får dock inte läsa arbetstagarens privata e-post på jobbets e-postkonto, såvida det inte finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens. Kontrollen och övervakningen får dock inte utövas i strid med lag eller god sed. Vid bedömningen av om kontrollen strider mot god sed ska en avvägning göras mellan arbetsgivarens intresse av att genomföra kontrollåtgärden och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. I praktiken blir detta en väldigt svår avvägning. Nedan följer ett exempel på en situation när arbetsgivaren får läsa arbetstagarens privata e-post på jobbets e-postkonto.

I exemplet använder vi arbetstagaren Johan som snart ska sluta på företaget ”X Tekniska AB”. Problemet är att chefen Göran har starka, välgrundade misstankar om att Johan för över en massa data från företagets plattform till eget USB. Det har nämligen visat sig att dokument som finns på den anställdes datorskrivbord, vilka har skapats för ett tag sedan, plötsligt alla har ”X -2018-03-31” som skapandedatum. Detta kan i stort sett bara ha hänt, menar Göran, genom att den anställde har fört över dokument till ett externt minne, men sedan kommit på att han måste ha kvar dem i sin arbetsdator och därför lämnat kopior. Göran vet allt detta eftersom han har rollen som admin på Johans arbetsdator. Göran vill nu läsa Johans e-post på jobbets e-postkonto och undrar vilka mejl han har rätt att läsa. Göran vet att många anställda använder jobbets e-postkonto till att även skicka privata mejl.

1. Har Göran över huvud taget rätt att ha tillgång till den anställdes datorskrivbord på detta sätt? Ja. Här har det inte skett någon integritetskränkning. Vad som finns på Johans skrivbord bör endast vara arbetsrelaterat. Personliga mejlkonton är en annan sak, men detta är ju inget sådant.

2. Om detta nu stämmer, vad gäller? Johan har begått ett klart brott mot lagen om skydd för företagshemligheter genom att föra över listor över t.ex. kundernas samlade beställningshistorik m.m. Johan ska förmodligen gå till konkurrerande verksamhet. Den anställde är skadeståndsskyldig om detta vållar skada, och beloppen kan bli betydande. Dessutom bryter det mot lojalitetsplikten och kan leda till avskedande nu under uppsägningstiden.

I denna situation har Göran även rätt att läsa Johans privata e-postmeddelanden på jobbets e-postkonto då det finns en stark misstanke om illojalitet och brottslighet. Arbetsgivarens intresse att företagshemligheter inte läcker ut till en konkurrent är i denna situation starkare än den anställdes intresse att värna om sin personliga integritet i e-postmeddelanden från företagets e-postkonto.

LL.M. Carl Lindblom